پنل درب​ UPVC

این نوع درب یو پی وی سی در دو طرف دستگیره دارد و قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی است. در سوئیچ‌خور مناسب درهای وروددی یا درهایی است که به تراس باز می شود.

میانی سری 60 میل 5 کانال

این نوع درب یو پی وی سی در دو طرف دستگیره دارد و قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی است. در سوئیچ‌خور مناسب درهای وروددی یا درهایی است که به تراس باز می شود.

فرم سری 60 میل 5

این نوع درب یو پی وی سی در دو طرف دستگیره دارد و قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی است. در سوئیچ‌خور مناسب درهای وروددی یا درهایی است که به تراس باز می شود.

درب سری 60 میل 5 کانال

این نوع درب یو پی وی سی در دو طرف دستگیره دارد و قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی است. در سوئیچ‌خور مناسب درهای وروددی یا درهایی است که به تراس باز می شود.

فرم کشویی سری 11000

این نوع درب یو پی وی سی در دو طرف دستگیره دارد و قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی است. در سوئیچ‌خور مناسب درهای وروددی یا درهایی است که به تراس باز می شود.

زهوار تک جدار

این نوع درب یو پی وی سی در دو طرف دستگیره دارد و قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی است. در سوئیچ‌خور مناسب درهای وروددی یا درهایی است که به تراس باز می شود.